Вимоги до статей. ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ «ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА» (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf, *.doc, *.docx Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –14.

Розмір полів: ліве – 20 мм;  праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; інтервал – 1,5.

 1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТЕЙ

Подана до друку стаття має містити:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку виділити жирним прямим), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
 2. Назва статті (відступ від попереднього тексту , по середині прописними літерами, виділити жирним);
 3. Розкрити актуальність статті, мету, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми, зоснвоний виклад статті, перспективи подальших досліджень);
 4. Текст статті (відступ від попереднього тексту – 6 шт) має бути обсягом 6-12 сторінок. Назви розділів в тексті статті розташовувати по середині, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по середині;
 5. Список використаних джерел розміщується після тексту статті (відступ від попереднього тексту – 6 пгт, по середині виділити жирним) та визначається ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (кількість літературних джерел має складати не менше п’яти та не більше п’ятнадцяти). Бібліографічні посилання позначаються в тексті в квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела.

Рисунки та графіки у статті розміщують в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по середині сторінки, шрифту – розмір 12, накреслення курсив (Italic). Всі об’єкти в простих рисунках, які виконані у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити: рисунків і/або тексту в рамках; рисунків, розташованих над текстом або поза ним тощо, тобто текст має форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці та її заголовка – 14. Заголовки таблиць розміщують по середині сторінки, напівжирним прямим накресленням, а нумерацію таблиць (якщо їх більше ніж одна) – із правого боку сторінки.

 

Редактор, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері можна опублікувати лише одну статтю автора, у тому числі, якщо він є у співавторстві.

Відомості про автора подаються в окремому файлі, що містять прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчене звання (якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адреса.

УВАГА! Стаття подається до редакції в електронному вигляді. Електронні файли, які надає автор до редакції, мають позначатися так: Прізвище автора_стаття. doc., прізвище автора_відомості. doc.

:

E-mail: kybskalar@ukr.net (з позначкою: журнал)

 

Відомості про автора та співавторів

 Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів):

 1. Вчене звання:
 2. Науковий ступінь:
 3. Місце роботи, посада:
 4. Робоча адреса:
 5. Службовий телефон та e-mail:
 6. Домашній та мобільний телефони:
 7. Е-mail: