Кадри

Кадровий склад Львівського навчально-наукового центру професійної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

Сліпчишин Лідія Василівна – доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат педагогічних наук.

За час наукової роботи встановлено особливості функціонування системи ПТО в умовах регіоналізації ринку праці; обґрунтовано теоретичні засади професійної підготовки фахівців з інтегрованих професій і на їх основі розроблено організаційно-педагогічні засади інтегрування професій, а також критерії та показники  виявлення ефективності їх упровадження. Обґрунтовано теоретичні засади організації творчої діяльності учнів у системі ПТО регіону; розроблено організаційно-методичні засади вдосконалення організації творчої діяльності учнів ПТНЗ в умовах роботи гуртків технічної творчості, а також модель діяльності малої робітничої академії для обдарованої молоді ПТНЗ в умовах регіону. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади організації творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, визначено педагогічні засади та умови  організації творчої діяльності в умовах гурткової роботи; розроблено і апробовано педагогічну модель і методику формування компетентностей учнів у гуртку на засадах інтегративного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів.

Виявлено особливості підготовки учнів ПТНЗ художнього профілю до майбутньої творчої професійної діяльності, зокрема фахівців народних художніх промислів; обґрунтовано роль музейної педагогіки у творчому становленні майбутнього фахівця.

Досліджує проблему впровадження дизайн-освіти у професійну підготовку робітників технічного профілю.

Автор понад 150 наукових праць, серед яких:

Посібники: «Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ» (2008), «У пошуках гармонії» (2008), «Організація творчої діяльності учнів ПТНЗ // Теоретичні та методичні засади реалізації нововведень управління ПТО регіону» (2013), «Творчість як засіб розвитку професійної компетентності майбутнього робітника» (2014), «Методичні засади впровадження сучасних підходів у роботу гуртків» (2015).

Монографії: «Теоретичні засади професійної підготовки фахівців з інтегрованих професій в умовах регіоналізації професійно-технічної освіти // Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації» (2010), «Актуальність упровадження дизайн-освіти у професійну підготовку робітників технічного профілю // Актуальные политико-правовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы» (2013), «Організаційно-педагогічні аспекти реалізації принципу наступності у професійній підготовці робітників // Теоретико-методичні засади організації підготовки робітничих кадрів з професій, що користуються попитом на ринку праці» (2013).

Робак Володимир Євгенович – старший науковий співробітник відділу організації наукових досліджень Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат біологічних наук.

За час наукової діяльності досліджував проблеми наступності загальноосвітньої підготовки кваліфікованих робітників, професійно спрямованої загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ, медіапедагогіки, професійної підготовки соціальних працівників в Україні та за кордоном.

Розробив професійно спрямоване навчально-методичне забезпечення з екології та біології для підготовки кваліфікованих робітників окремих професій; обґрунтував потребу реформування професійної підготовки соціальних працівників в Україні в контексті зарубіжного досвіду і запропонував шляхи реалізації цього процесу; обґрунтував основні напрями використання медіапедагогіки в навчально-виховному процесі загальноосвітньої і професійної школи.

Коло наукових інтересів: методика викладання природничих дисциплін, екологія, соціальна геронтологія.

Автор понад 100 наукових праць, зокрема співавтор підручника «Екологія» (2006), колективних монографій «Професійно спрямоване вивчення природничо-математичних дисциплін у ПТНЗ» (2009), «Теоретичні та методичні засади реалізації принципу наступності у вивченні природничо-математичних дисциплін у професійних закладах освіти» (2006).

Якимович Тетяна Дмитрівна – доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат педагогічних наук.

Дослідила педагогічні умови інтеграції теоретичного та виробничого навчання, дидактичні основи організації професійно-практичної підготовки фахівців для електронної промисловості, критерії оцінювання професійних знань і вмінь. Побудувала модель інтеграції теоретичного і виробничого навчання; конкретизувала параметри професійних умінь, які формуються у процесі професійно-практичної підготовки; обґрунтувала сутність і особливості принципів інтеграції теоретичного і виробничого навчання, розробила поетапну методику професійно-практичної підготовки; розробила організаційно-дидактичне забезпечення виробничого навчання. Ставить питання щодо необхідності дидактичної підготовки керівників виробничої практики та модернізації дидактичного забезпечення професійно-практичної підготовки. Впроваджує позитивний досвід підготовки творчих робіт у ПТНЗ шляхом методичних розробок «Особливості підготовки та оцінювання творчих робіт учнів професійно-технічних навчальних закладів», «Положення про підготовку та оцінювання творчих робіт учнів професійно-технічних навчальних закладів», «Критерії оцінювання творчих робіт».

Була учасником і має відзнаки Міжнародного форуму-презентації «Інноватика у сучасній освіті». Відмінник освіти України. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічні інновації у фаховій освіті». Опублікувала понад 100 наукових праць, серед яких: навчально-методичний посібник «Основи дидактики професійно-практичної підготовки», монографії, методичні рекомендації, тренінги, навчальні програми тощо.

Матійків Ірина Миколаївна – доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат психологічних наук.

За час наукової роботи займалася дослідженням проблеми психологічного забезпечення професійної підготовки конкурентоздатних фахівців у професійно-технічних навчальних закладах; запропонувала шляхи удосконалення змісту, форм організації і методів психологічного супроводу на різних етапах професійної підготовки учнів ПТНЗ. Обґрунтувала психолого-педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування навчальної мотивації учнів ПТНЗ; розробила методику формування навчальної мотивації на основі інноваційних психолого-педагогічних технологій, що висвітлено у навчально-методичному посібнику “Математична культура як ресурс життєтворчості особистості: мотиваційний тренінг”.

Розробила психолого-педагогічні умови формування емоційної компетентності фахівців професій типу “людина – людина” у процесі професійної підготовки; конкретизувала перелік професійно значущих емоційних умінь з урахуванням специфіки професійно-технічних навчальних закладів; підготовила навчально-методичний         посібник “Тренінг емоційної компетентності” для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників.

Коло наукових інтересів: психологічне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців; формування емоційної компетентності; розвиток мотивації до вивчення природничо-математичних дисциплін

І. М. Матійків – автор понад 50 наукових публікацій. Основні публікації:“Математична культура як ресурс життєтворчості особистості: мотиваційний тренінг”; “Основи психології професійного спілкування (для ПТНЗ сфери обслуговування)”; “Формування соціально-психологічних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування: психологічний практикум”, “Тренінг емоційної компетентності”, “Психологічні аспекти професійної підготовки конкурентоздатних фахівців

Стечкевич Олег Орестович – доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат педагогічних наук.

Досліджував особливості організації уроків виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах. Займався проблемами впровадження інноваційних методик на уроках виробничого навчання й організаційно-педагогічними умовами вивчення програмного забезпечення спеціального призначення у підготовці фахівців невиробничої сфери. Розробив методичні засади та модель інтегрованого уроку виробничого навчання у підготовці операторів комп’ютерного набору, методику впровадження інновацій на уроках виробничого навчання у ПТНЗ, організаційно-педагогічні умови та загальну схему вивчення програмного забезпечення у ПТНЗ і відповідну типологію уроків виробничого навчання. Розробляє шляхи впровадження педагогічних новацій (на базі ППЗ) щодо розвитку творчого потенціалу майстрів виробничого навчання та формування готовності майбутніх фахівців народних художніх промислів до професійної діяльності.

Автор понад 75 наукових публікацій, серед яких серії методичних рекомендацій “Зроби урок виробничого навчання цікавим” і “Алгоритм успіху”, які використовуються у низці навчальних закладів Львівщини.

Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна – старший викладач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат педагогічних наук.

За час наукової роботи досліджувала особливості формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, а також застосування інноваційних методів навчання у професійній освіті.

Розробила й упровадила в навчальний процес: методику формування професійно-етичної культури майбутніх медиків; експериментальні професійно спрямовані курси «Історія України» і «Культурологія»; авторські навчально-методичні посібники «Історія України» і «Культурологія»; методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних методів вивчення гуманітарних дисциплін у медичних навчальних закладах.

Працює над проблемою застосування інтерактивних та інших сучасних технологій у професійній підготовці кваліфікованих фахівців різного профілю.

Коло наукових інтересів: педагогічні засади підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у ВНЗ; методологічні основи модернізації професійно-педагогічної освіти в світлі сучасної парадигми освіти.

Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна опублікувала понад 60 наукових праць. Основні публікації: «Теоретичні та методичні засади професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у вищих навчальних закладах»; «Моральність як основний фактор формування особистості фахівця»; «Упровадження та результати використання інтерактивних технологій у підготовці фахівців народних художніх промислів у ПТНЗ»; «Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи»; «Формування професійних якостей майбутніх фахівців народних художніх промислів».

Бабій Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат педагогічних наук.

За час наукової роботи займалася вивченням проблем мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування; розробила педагогічні умови формування професійного мовлення учнів ПТНЗ сфери обслуговування; конкретизувала перелік професійно значущих якостей мовної особистості працівника сфери обслуговування; досліджувала шляхи удосконаленням змісту навчання й виховання в процесі рідномовної підготовки; визначила положення щодо засвоєння фахової термінолексики та професійномовленнєвих етикетних норм учнів ПТНЗ; аналізувала й вдосконалювала досвід створення навчальних термінологічних словників для підготовки галузевих фахівців.

Коло наукових інтересів: філологія, лінгводидакитика, професійна педагогіка і психологія.

І. В. Бабій є автором понад 20 наукових публікацій, серед яких: «Короткий словник перукарських термінів», «Мовленнєвий етикет перукарів: методичні рекомендації», «Формування творчих якостей майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі рідномовної підготовки», «Текстоцентричні технології у професійномовленнєвій підготовці фахівців сфери обслуговування».

Криницька Любомира Ярославівна – доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»), кандидат педагогічних наук.

Визначила основні організаційно-економічні умови функціонування ПТНЗ (наявність сприятливих для розвитку навчально-виробничої діяльності законів і рішень законодавчої та виконавчої влади та їх дотримання;  матеріальна зацікавленість педагогічного та учнівського колективу в результатах освітньої та виробничої діяльності; спрямування до самоокупності, рентабельності, самофінансування; автономізація ПТНЗ). Сформувала чинники, які обмежують діяльність ПТНЗ.

Коло наукових інтересів: педагогіка, філологія, мистецтво, підприємництво, тренінгова діяльність.

Л. Я. Криницька є автором понад 30 наукових публікацій, серед яких розділи колективних монографій, методичні рекомендації і фахові статті: «Організаційно-педагогічні умови професійного навчання незайнятого населення у професійно-технічних навчальних закладах // Організаційноекономічні механізми функціонування професійнотехнічної освіти в ринкових умовах : монографія» (2006), методичні рекомендації «Організація професійної підготовки безробітних до підприємницької діяльності у сфері послуг в умовах комплексу «ПТНЗ – центр зайнятості – приватне підприємство» (2011), «Організаційно-економічні умови функціонування професійного навчального закладу в умовах децентралізації // Молодь і ринок» (2015).

Дубовик Оксана Вікторівна – викладач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»).

Досліджує проблеми підготовки спеціалістів технічного профілю у дворічних коледжах США з позицій компетентнісного та аксіологічного підходів у контексті формування у студентів такої важливої інтегральної якості як фахова компетенція і компетентність, формування технологічних компетенцій, комплекс заходів щодо впровадження в освітню практику ПТНЗ України прогресивного американського досвіду з метою підвищення якості підготовки виробничого персоналу. Обґрунтувала та розробила теоретико-методологічні засади формування полікультурної компетенції майбутніх спеціалістів, виявила змістові компоненти культурологічної підготовки спеціалістів в університетах США, дослідила історію розвитку системи вищої та професійної освіти США.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка.

О. В. Дубовик – автор понад 30 наукових публікацій, серед яких: «Формування полікультурної компетенції майбутніх спеціалістів (теоретико-методологічний аспект)»; «Історико-педагогічні аспекти виникнення дворічних коледжів у США»; «Пріоритети реформування професійної освіти США»; «Сучасні теорії та концепції культурологічної підготовки спеціалістів в університетах США».

Кубська Лариса Іванівна – викладач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»).

Л. Кубська встановила основні підходи до формування маркетингової політики ПТНЗ як суб’єкта ринку праці при проектуванні управлінської діяльності, особливості праці керівників ПТНЗ щодо освоєння теоретичних концепцій менеджменту, маркетингу з опорою на концептуальні положення соціально-культурного партнерства. Обґрунтовано критерії і показники для оцінки рівня сформованості готовності керівників ПТНЗ до маркетингового управління. Визначено реальний стан готовності керівників до ефективної самопрезентації ПТНЗ на ринку освітніх послуг, використовуючи PR-технології. Обґрунтовано психолого-педагогічні засади ефективного управління на основі освітнього маркетингу, умови реалізації технологій формування іміджу, який забезпечує зміцнення конкурентних позицій у довгостроковій перспективі та підвищує популярність ПТНЗ.

Також виявлено особливості та значення використання ІКТ для підвищення ефективності управління ПТНЗ, обґрунтовано психолого-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні ПТНЗ.

Коло наукових інтересів: інформаційне забезпечення управлінської діяльності керівників ПТНЗ, організація співпраці зі ЗМІ, соціально-економічна ефективність освітнього маркетингу у ПТНЗ.

Автор понад 50 наукових праць, зокрема співавтор колективних монографій: «Організаційно-педагогічні аспекти управління ПТНЗ за допомогою інформації / Організаційно-економічні механізми функціонування професійно-технічної освіти в ринкових умовах» (2006), «Особливості формування інформаційної культури педагогічних працівників ПТНЗ / Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації» (2010), «Організація використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності управління ПТНЗ / Теоретико-методичні засади організації підготовки робітничих кадрів з професій, що користуються попитом на ринку праці» (2013).

Дубницька Олександра Миронівна – викладач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Відокремлений структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»).

О. Дубницька вивчала вітчизняний досвід професійної підготовки фахівців швейного профілю. Виявила особливості розвитку професійно-практичної підготовки в Західному регіоні України та розробила методичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю. Досліджує особливості професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів і сучасні підходи до науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів.

Автор 30 наукових публікацій, серед яких: «Особливості розвитку професійно-практичної підготовки в Західному регіоні України (1991–2008 рр.)»; «Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців швейного профілю», «Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів».